ерменскиот број од 1 до 100

# Writing your language Writing Reading
0 нула զրո -
1 еден մեկ -
2 две երկու -
3 три երեք -
4 четири չորս -
5 Петка հինգ -
6 шест վեց -
7 седум յոթ -
8 осум ութ -
9 девет ինը -
10 десет տասը -
11 единаесет տասնմեկ -
12 дванаесет տասներկու -
13 тринаесет տասներորդ -
14 четиринаесет տասնչորս -
15 петнаесет տասնհինգ -
16 шеснаесет տասնվեց -
17 седумнаесет տասնյոթ -
18 осумнаесет տասնութ -
19 деветнаесет տասնինն -
20 дваесет քսան -
21 дваесет и еден քսան -
22 дваесет и две քսան երկու -
23 дваесет и три քսաներեք -
24 дваесет и четири քսանչորս -
25 дваесет и пет քսանհինգ -
26 дваесет и шест քսանվեց -
27 дваесет и седум քսան յոթ -
28 дваесет и осум քսան ութ -
29 дваесет и девет քսանինը -
30 триесет երեսուն -
31 триесет и еден երեսուն մեկ -
32 триесет и две երեսուն երկու -
33 триесет и три երեսուն երեք -
34 триесет и четири երեսուն չորս -
35 триесет и пет երեսուն հինգ -
36 триесет и шест երեսուն վեց -
37 триесет и седум երեսուն յոթ -
38 триесет и осум երեսուն ութ -
39 триесет и девет երեսուն ինը -
40 четириесет քառասուն -
41 четириесет и еден քառասունմեկ -
42 четириесет и два քառասուներկու -
43 четириесет и три քառասուներեք -
44 четириесет и четири քառասունչորս -
45 четириесет и пет քառասունհինգ -
46 четириесет и шест քառասունվեց -
47 четириесет и седум քառասունյոթ -
48 четириесет и осум քառասունութ -
49 четириесет и девет քառասուն ինը -
50 педесет հիսուն -
51 педесет и еден հիսունմեկ -
52 педесет и две Հիսուն երկու -
53 педесет и три Հիսուն երեք -
54 педесет и четири հիսունչորս -
55 педесет и пет հիսունհինգ -
56 педесет и шест հիսուն վեց -
57 педесет и седум հիսունյոթ -
58 педесет и осум հիսուն ութ -
59 педесет и девет հիսուն ինը -
60 шеесет վաթսուն -
61 шеесет и еден վաթսուն մեկ -
62 шеесет и две վաթսուն երկու -
63 шеесет и три վաթսուն երեք -
64 шеесет и четири վաթսուն չորս -
65 шеесет и пет վաթսուն հինգ -
66 шеесет и шест վաթսուն վեց -
67 шеесет и седум վաթսուն յոթ -
68 шеесет и осум վաթսունութ -
69 шеесет и девет վաթսունինը -
70 седумдесет յոթանասուն -
71 седумдесет и еден յոթանասուն մեկ -
72 седумдесет и два յոթանասուն երկու -
73 седумдесет и три յոթանասուն երեք -
74 седумдесет и четири յոթանասուն չորս -
75 седумдесет и пет յոթանասուն հինգ -
76 седумдесет и шест յոթանասուն վեց -
77 седумдесет и седум յոթանասուն յոթ -
78 седумдесет и осум յոթանասունութ -
79 седумдесет и девет յոթանասուն ինը -
80 осумдесет ութսուն -
81 осумдесет и еден ութսուն մեկ -
82 осумдесет и две ութսուն երկու -
83 осумдесет и три ութսուն երեք -
84 осумдесет и четири ութսունչորս -
85 осумдесет и пет ութսունհինգ -
86 осумдесет и шест ութսուն վեց -
87 осумдесет и седум ութսուն յոթ -
88 осумдесет и осум ութսուն ութ -
89 осумдесет и девет ութսուն ինը -
90 деведесет իննսուն -
91 деведесет и еден իննսուն մեկ -
92 деведесет и два իննսուն երկու -
93 деведесет и три իննսուն երեք -
94 деведесет и четири իննսուն չորս -
95 деведесет и пет իննսունհինգ -
96 деведесет и шест իննսունվեց -
97 деведесет и седум իննսուն յոթ -
98 деведесет и осум իննսուն ութ -
99 деведесет и девет իննսուն ինը -
100 сто հարյուր -