албански број од 1 до 100

# Writing your language Writing Reading
0 нула Zero -
1 еден Një -
2 две Dy -
3 три Tre -
4 четири Katër -
5 Петка Pesë -
6 шест Gjashtë -
7 седум Shtatë -
8 осум Tetë -
9 девет Nëntë -
10 десет Dhjetë -
11 единаесет Njëmbëdhjetë -
12 дванаесет Dymbëdhjetë -
13 тринаесет Trembëdhjetë -
14 четиринаесет Katërmbëdhjetë -
15 петнаесет Pesëmbëdhjetë -
16 шеснаесет Gjashtëmbëdhjetë -
17 седумнаесет Shtatëmbëdhjetë -
18 осумнаесет Tetëmbëdhjetë -
19 деветнаесет Nëntëmbëdhjetë -
20 дваесет Njëzet -
21 дваесет и еден Njëzet e një -
22 дваесет и две Njëzet e dy -
23 дваесет и три Njëzet e tre -
24 дваесет и четири Njëzet e katër -
25 дваесет и пет Njëzet e pese -
26 дваесет и шест Njëzet e gjashtë -
27 дваесет и седум Njëzet e shtatë -
28 дваесет и осум Njëzet e tetë -
29 дваесет и девет Njëzet e nëntë -
30 триесет Tridhjetë -
31 триесет и еден Tridhjetë një -
32 триесет и две Tridhjetë e dy -
33 триесет и три Tridhjetë e tre -
34 триесет и четири Tridhjetë e katër -
35 триесет и пет Tridhjetë e pesë -
36 триесет и шест Tridhjetë e gjashtë -
37 триесет и седум Tridhjetë e shtatë -
38 триесет и осум Tridhjetë e tetë -
39 триесет и девет Tridhjetë e nëntë -
40 четириесет Dyzetë -
41 четириесет и еден Dyzet e një -
42 четириесет и два Dyzet e dy -
43 четириесет и три Dyzet e tre -
44 четириесет и четири Dyzet e katër -
45 четириесет и пет Dyzet e pesë -
46 четириесет и шест Dyzet e gjashtë -
47 четириесет и седум Dyzet e shtatë -
48 четириесет и осум Dyzet e tetë -
49 четириесет и девет Dyzet e nëntë -
50 педесет Pesëdhjetë -
51 педесет и еден Pesëdhjetë e një -
52 педесет и две Pesëdhjetë e dy -
53 педесет и три Pesëdhjetë e tre -
54 педесет и четири Pesëdhjetë e katër -
55 педесет и пет Pesëdhjetë e pesë -
56 педесет и шест Pesëdhjetë e gjashtë -
57 педесет и седум Pesëdhjetë e shtatë -
58 педесет и осум Pesëdhjetë e tetë -
59 педесет и девет Pesëdhjetë e nëntë -
60 шеесет Gjashtëdhjetë -
61 шеесет и еден Gjashtëdhjetë e një -
62 шеесет и две Gjashtëdhjetë e dy -
63 шеесет и три Gjashtëdhjetë e tre -
64 шеесет и четири Gjashtëdhjetë e katër -
65 шеесет и пет Gjashtëdhjetë e pesë -
66 шеесет и шест Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 шеесет и седум Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 шеесет и осум Gjashtëdhjetë e tetë -
69 шеесет и девет Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 седумдесет Shtatëdhjetë -
71 седумдесет и еден Shtatëdhjetë e një -
72 седумдесет и два Shtatëdhjetë e dy -
73 седумдесет и три Shtatëdhjetë e tre -
74 седумдесет и четири Shtatëdhjetë e katër -
75 седумдесет и пет Shtatëdhjetë e pesë -
76 седумдесет и шест Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 седумдесет и седум Shtatëdhjetë e shtatë -
78 седумдесет и осум Shtatëdhjetë e tetë -
79 седумдесет и девет Shtatëdhjetë e nëntë -
80 осумдесет Tetëdhjetë -
81 осумдесет и еден Tetëdhjetë e një -
82 осумдесет и две Tetëdhjetë e dy -
83 осумдесет и три Tetëdhjetë e tre -
84 осумдесет и четири Tetëdhjetë e katër -
85 осумдесет и пет Tetëdhjetë e pesë -
86 осумдесет и шест Tetëdhjetë e gjashtë -
87 осумдесет и седум Tetëdhjetë e shtatë -
88 осумдесет и осум Tetëdhjetë e tetë -
89 осумдесет и девет Tetëdhjetë e nëntë -
90 деведесет Nëntëdhjetë -
91 деведесет и еден Nëntëdhjetë e një -
92 деведесет и два Nëntëdhjetë e dy -
93 деведесет и три Nëntëdhjetë e tre -
94 деведесет и четири Nëntëdhjetë e katër -
95 деведесет и пет Nëntëdhjetë e pesë -
96 деведесет и шест Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 деведесет и седум Nëntëdhjetë e shtatë -
98 деведесет и осум Nëntëdhjetë e tetë -
99 деведесет и девет Nëntëdhjetë e nëntë -
100 сто Njëqindë -